PHÚC CHIẾN THẮNG Cùng bạn vươn tới thành công

Tuyển 20 nam đi làm việc xây dựng tại Đài Trung.Ngày 15/5/2018